نحوه محاسبات هزینه های گمرکی

نحوه محاسبات هزینه های گمرکی

۱-هزینه های نوع اول (هزینه هایی که می بایستی در گمرک پرداخت گردد):

pack
– حقوق گمرکی (ارزش پروفرما*نرخ ارز *درصد تعرفه کالا)

۲-هزینه های نوع دوم (هزینه هایی که می بایستی خارج ازگمرک پرداخت گردد) :

هزینه-های-مربوط-ثبت-سفارش-کالا
– هزینه هایی که همزمان با ترخیص کالا دریافت می شود :
– هزینه های مربوط ثبت سفارش کالا،ازجمله به فیش ثبت سفارش بازرگانی که معادل پنج در هزار مبلغ پروفرما است .
– هزینه مربوط به مالیات کارت بازرگانی(اگر بنام شخص ثالث وارد گردد)
– هزینه های مربوط به دستمزد ترخیص کالا.
هزینه-های-کوچک-ازقبیل-قبض-انبارالکترونیکی
– هزینه هایی که در همراه با گمرک می بایستی پرداخت گردد:
– هزینه های کوچک ازقبیل:قبض انبارالکترونیکی،پرینت اظهارنامه،لاک و مهر و که مجموعا کمتر از ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
– هزینه آزمایشگاه (درصورتیکه کالا اجبار به آزمایشگاه داشته باشد)
– هزینه استاندارد به مقیاس هشت در هزار(بر اساس پروفورما،هر ۱۰۰۰ یورو ،معادل ۸ یورو به قیمت نرخ رسمی یورو.
– هزینه انبارداری و صدرو بیجک که بر اساس جدول شرکت های انبارهای عمومی
هزینه-هایی-که-قبل-از-گمرک-می-بایستی-پرداخت-گردد
– هزینه هایی که قبل از گمرک می بایستی پرداخت گردد:
– هزینه صدور ترخیصیه به کشتیرانی
– هزینه حق توقف کالا در انبار تا وقت صدورترخیصیه
– سپرده گذاری وثیقه کانتینر(درصورتی که بار درکانتینر باشد)