عدم شمول مرور زمان در خصوص بیش بود ارزش ( گران نمایی )