نحوه اقدام در خصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از اقلام تعرفه ای کالاهای اساسی

نحوه اقدام در خصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از اقلام تعرفه ای کالاهای اساسی ( کره، حبوبات، چای و کاغذ) که از فهرست اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰۰ ریالی خارج شده اند و تا تاریخ ۱۸ خرداد ۹۸ ترخیص نگردیده اند

https://rshtrade.com/۴۹٫۹۸٫۳۳۵۴۶۵-۹۸۰۳۱۳/